Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA (veljavni od: 16. 10. 2021)

Kazalo:
1. UVODNA DOLOČILA
2. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA
3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI                                                                                                                                                         5. VARSTVO PODATKOV IN ZASEBNOSTI                                                                                                                                       6. POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA.                                                                                                                                7. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA
8. STORITVE PORTALA
9. REGISTRACIJA
10. POGOJI REZERVACIJE TERMINA ZA POSVET OZ. TERAPIJO
11. SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA S STRANI UPORABNIKA
12. ODPOVED TERMINA S STRANI UPRAVLJALCA
13. TEHNIČNA IZVEDBA REZERVACIJE IN PLAČILA
14. SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA
15. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA
16. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA
17. PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV
18. REŠEVANJE SPOROV


1.    UVODNA DOLOČILA
1.1.    Spletni portal ravnovesje.com je sistem spletnih strani. Vsebuje predstavitev dejavnosti Klemena Rebolja, Psihiatrična ambulanta Ravnovesje in omogoča spletno naročanje na posvet oz. terapijo v psihiatrični ordinaciji. Naročilo na posvet oz. terapijo predstavlja neposredno sklepanje pogodb na daljavo, in sicer preko svetovnega spleta, med upravljalcem in uporabniki portala. Storitev naročanja je »storitev informacijske družbe«, upravljalec spletnega portala pa »ponudnik storitev  informacijske družbe« v smislu Zakona o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT (Uradni list št. 61/2006 s spremembami) in Zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list št. 20/1998 s spremembami). Vse storitve spletnega portala so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev. 
1.2.    V teh splošnih pogojih imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:
*    splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
*    spletni portal: sistem spletnih strani, dostopen preko spletne domene ravnovesje.com. Pojem »spletni portal« pomeni vse spletne strani znotraj domene ravnovesje.com. 
*    upravljalec: upravljalec spletnega portala, to je Klemen Rebolj, Psihiatrična ambulanta Ravnovesje, Smrtnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična št. 2742080000, transakcijski račun odprt pri Intesa SanPaolo, št. SI56 1010 0005 9572 351. Družba ni zavezanec za plačilo DDV. 
*    uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
*    registriran uporabnik: uporabnik, ki je na podlagi registracije pridobil uporabniški račun in s tem možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala.
*    uporabniški račun: račun na spletnem portalu, ki ga uporabnik pridobi z registracijo.
*    izvajalec storitev: Klemen Rebolj, dr. med., specialist psihiatrije.

2.    VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV in UPORABA PRAVA
2.1.    Obisk in uporaba spletnega portala je dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.
2.2.    Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik.
2.3.    Upravljalec portala je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Spletni portal deluje po pravu Republike Slovenije. 

3.    PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
3.1.    Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca Klemena Rebolja, Psihiatrična ambulanta Ravnovesje. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah spletnega portala, ki so v lasti upravljalca, vključno s temi splošnimi pogoji, je upravljalec in si jih v celoti pridržuje © Klemen Rebolj, Psihiatrična ambulanta Ravnovesje. Upravljalec je prav tako imetnik oz. upravičeni uporabnik vseh morebitnih znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu. 
3.2.    Uporaba katerekoli vsebine s spletnega portala, varovane z avtorsko pravico oz. pravicami industrijske lastnine, je dovoljena le na podlagi predhodnega pisnega dovoljenja upravljalca spletnega portala. Upraba vsebin spletnega portala v okviru privatnega in drugega lastnega reproduciranja je dovoljena pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal ravnovesje.com in kot nosilec avtorske pravice Klemen Rebolj, Psihiatrična ambulanta Ravnovesje, citirani deli pa so jasno označeni. 
3.3.    Če je na spletni portal ravnovesje.com narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika. Prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.

4.    OMEJITEV ODGOVORNOSTI
4.1.    Vsebina, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja, lahko vsebujejo napake. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči. 
4.2.    Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme in svojega informacijskega sistema, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.) ter nemoteno in varno prejemanje elektronske pošte. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite pred vdori v informacijski sistem uporabnika, dostopom nepooblaščenih oseb do uporabnikovih podatkov ter zlorabami informacijske opreme, informacijskega sistema ter podatkov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev.
4.3.    Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. 
4.4.    Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene http://www.ravnovesje.com, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 
4.5.    Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za elektronska sporočila o rezervaciji termina po trenutku, ko takšno elektronsko sporočilo vstopi v informacijski sistem izven njegovega nadzora. 
4.6.    Upravljalec ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij. Prav tako upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (člen 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev  ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o uporabniku ali njegovem uporabniškem računu. 
4.7.    Upravljalec in izvajalec storitev ne odgovarjata za neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi odpovedi ali prestavitve rezerviranega termina. 
4.8.    Upravljalec in izvajalec storitev ne jamčita, da bodo terapevtski ukrepi, ki jih za upravljalca izvaja izvajalec storitev, pri uporabniku dosegli želeni učinek, niti, da ne bodo imeli negativnega učinka, saj znanstveno ni mogoče predvideti posameznikovega odziva na  terapijo. 
4.9.    Upravljalec in izvajalec storitev uporabniku za škodo odgovarjata izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji, razen, če drugače ne izhaja iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki bi jo utrpel zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu ali izvajalcu storitev. Omejitve odgovornosti iz tega poglavja ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca oz. izvajalca storitev.

5.      VARSTVO PODATKOV IN ZASEBNOSTI

V podjetju KLEMEN REBOLJ, PSIHIATRIČNA AMBULANTA RAVNOVESJE varstvu tvojih osebnih podatkov posvečamo veliko pozornost. Spoštujemo tvojo zasebnost in podatke varujemo skrbno in skladno z veljavno zakonodajo. Tvoje podatke zbiramo in obdelujemo zgolj, če imamo za to zakonito podlago, in zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za dosego namena obdelave.    

Spodaj so navedene naše kontaktne informacije kot upravljavca osebnih podatkov, informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, na kateri pravni podlagi, v kakšne konkretne namene, komu jih lahko posredujemo, katere piškotke uporabljamo in v katere namene in kakšne so tvoje pravice v povezavi z obdelavo tvojih osebnih podatkov. 

5.1. Kdo smo in kam nas lahko kontaktirate?

Podatki o nas kot upravljavcu podatkov:

Firma: KLEMEN REBOLJ, PSIHIATRIČNA AMBULANTA RAVNOVESJE

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Smrtnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2742080000

Davčna številka: 83275622

Elektronski naslov: klemen.rebolj@ravnovesje.com

5.2.  Katere podatke obdelujemo, v katere namene, zakaj smo do tega upravičeni, komu in kam jih posredujemo in koliko časa jih hranimo?

Tvoje podatke oziroma podatke, ki se nanašajo nate, obdelujemo v različnih situacijah za različne namene. Da bi te z obdelavo tvojih podatkov kar najbolj pregledno seznanili, smo v nadaljevanju ločili različne situacije, v katerih obdelujemo tvoje podatke. Pri vsaki situaciji smo pojasnili, katere podatke obdelujemo, v katere namene, zakaj smo do tega upravičeni, komu posredujemo podatke, koliko časa jih hranimo in druge informacije, ki so pomembne, da boš lahko razumel naravo obdelave tvojih podatkov. 

5.2.1. Registracija in komuniciranje preko spletnega obrazca na naši spletni strani

Če se želiš naročiti na termin, se moraš ob prvem obisku naše spletne strani registrirati. V primeru, da ne opraviš registracije, tvojih osebnih podatkov ne zbiramo in obdelujemo.  Po opravljeni registraciji nas lahko vedno kontaktiraš preko spletnega obrazca, do katerega dostopaš preko naše spletne strani.

               Piškotki in tehnologije: 

Piškotek: ci_session

Namen in delovanjeOmogočanje prijave na termine preko obrazca za naročanje. 

TrajanjeDo preklica

Katera domena namesti piškotek?www.ravnovesje.com

- Podatki, ki se obdelujejo: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov in datum rojstva. 

- Podlaga za pridobivanje in obdelavo podatkov: izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe ter izvajanje pogodbe.

Namen:

Obdobje in kraj hrambe/ obdelave: podatke hranimo za čas trajanja pogodbe in 5 let po njeni izpolnitvi v elektronski obliki na trdem disku.

5.2.2. Izvedba storitve

- Podatki, ki se obdelujejo: zdravstveni podatki in osebni podatki (pridobljeni pod točko 5.2.1. zgoraj)

- Podlaga za pridobivanje in obdelavo podatkov: izvajanje pogodbe v povezavi s potrebnostjo obdelave za namene zdravstvene diagnoze, zagotovitve zdravstvene ali socialne oskrbe ali zdravljenja ali upravljanja sistemov in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem.

Namen: izvajanje zdravstvenih storitev.

Obdobje in kraj hrambe/ obdelave: podatke hranimo za čas trajanja pogodbe in 5 let po njeni izpolnitvi v fizični in elektronski obliki na trdem disku.

5.2.3. Vodenje računovodskih in poslovnih evidenc 

- Podatki, ki se obdelujejo: kontaktni in identifikacijski podatki, podatki o naročilih in izdanih računih.

- Podlaga za pridobivanje in obdelavo podatkov: zakonske obveznosti iz naslednjih predpisov: Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot),  Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakon o računovodstvu (ZR), Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) idr. 

- Namen: izpolnjevanje davčnih in računovodskih zakonskih obveznosti.

-  Posredovanje podatkov: podatke posredujemo obdelovalcu BE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI 45355088, ki za nas opravlja storitve računovodskega servisa. 

-  Obdobje in kraj hrambe/ obdelave: podatke hranimo 10 let po poteku leta, na katerega se računi nanašajo v elektronski obliki na strežniku. 

5.3. Upravljanje nastavitev piškotkov 

Piškotki, ki jih uporabljamo, so nujni za delovanje našega spletnega mesta, zato jih v naših sistemih ni mogoče izklopiti. Običajno so nastavljeni samo kot odziv na tvoja dejanja, ki vodijo do storitvenih zahtev, ki ob njihovem izbrisu potencialno vodijo v nedelovanje naše spletne strani. 

Piškotke, ki so naloženi, lahko zbrišeš v svojem brskalniku. Navodila, kako zbrišeš piškotke v svojem brskalniku, najdeš na spletnem mestu ponudnika brskalnika.

5.4. Kakšne pravice imaš v povezavi z obdelavo tvojih podatkov?

V zvezi s tvojimi podatki lahko uveljaviš naslednje pravice:

-        pravico do dostopa do tvojih podatkov: upamo, da smo ti v tem dokumentu dali na razpolago vse potrebne informacije, ki jih potrebuješ v zvezi z obdelavo tvojih podatkov. Če pa bi se ti kljub temu pojavilo kakšno vprašanje, nas kontaktiraj in ti bomo z veseljem podali vsa potrebna pojasnila in dali na voljo vse informacije.  

-        pravico do popravka podatkov: trudimo se, da bi vseskozi vodili točne in popolne informacije. V primeru, da pomotoma vodimo netočne ali nepopolne informacije, imaš pravico zahtevati, da te popravimo in/ali dopolnimo. 

-        pravico do izbrisa podatkov: v nekaterih primerih imaš pravico, da zahtevaš izbris tvojih osebnih podatkov. Tvoje osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

-        tvojih osebnih podatkov v namene, v katere smo jih obdelali, ne potrebujemo več;

-        umaknil si soglasje za obdelavo osebnih podatkov, pri čemer gre za podatke, za obdelavo katerih je tvoje soglasje nujno, mi pa hkrati nimamo drugega razloga za nadaljnjo obdelavo teh podatkov;

-        domnevaš, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajamo, ni več v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

-        pravico do omejitve obdelave podatkov: v nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljaviš tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov. Obdelavo osebnih podatkov moramo omejiti:

-        če izpodbijaš točnost osebnih podatkov, dokler se ne dogovorimo, kateri podatki so pravilni;

-        če tvoje osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom), pa boš namesto izbrisa takšnih podatkov dal prednost le njihovi omejitvi (npr. če boš predvideval, da nam boš v prihodnje te podatke vseeno želel zagotoviti);

-        če tvojih osebnih podatkov več ne potrebujemo v zgoraj opisane namene, ti pa jih potrebuješ za določitev, izvedbo ali obrambo svojih pravnih zahtevkov, ali

-        če vložiš ugovor proti obdelavi podatkov. 

-        pravico do prenosljivosti podatkov: od nas lahko zahtevaš vse svoje osebne podatke, ki si nam jih zagotovil in ki jih obdelujemo na podlagi tvojega soglasja in na podlagi izvajanja pogodbe. Osebne podatke ti bomo posredovali v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki. Pravico imaš zahtevati, da se osebni podatki neposredno prenesejo od nas k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

-        pravico do ugovora proti obdelavi podatkov: v vsakem primeru imaš vedno pravico ugovarjati obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja. Tvoje podatke bomo takoj prenehali obdelovati za tržne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad tvojimi pravicami ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

-        pravico do preklica soglasja: prav tako imaš pravico do umika soglasja za obdelavo v primerih, ko podatke obdelujemo na podlagi tvojega soglasja. 

V vsakem primeru imaš pravico, da vložiš pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, slovenskemu nadzornemu organu, pristojnemu za področje varstva podatkov (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si). Zelo pa bi cenili, če se pred vložitvijo pritožbe obrneš na nas, saj smo prepričani, da bomo lahko skupaj odpravili tvoje skrbi ali pomisleke glede obdelave tvojih osebnih podatkov. 

5.5. Kako lahko uveljaviš pravice pri nas?

Če imaš vprašanje ali pa bi rad uveljavil svoje pravice, nam enostavno piši na elektronski naslov klemen.rebolj@ravnovesje.com. Na tvojo zahtevo bomo skušali odgovoriti kar najhitreje, najkasneje pa v enem mesecu.  

6.    POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA
6.1.    Spletni portal in storitve, ki jih ponuja, so na strani uporabnika namenjeni pravnim osebam in fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba portala ni dovoljena. 
6.2.    Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletnem portalu. Registrirani uporabniki imajo dostop do naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala, zlasti do možnost rezervacije želenega termina posveta oz. terapije. 
6.3.    Registracija je namenjena uporabnikovi lastni uporabi naprednih funkcij oz. storitev spletnega portala. Z registracijo uporabnik izjavlja, da: a) je fizična oseba, starejša od 15 let, ali pravna oseba b) da registracijo opravlja v svojem imenu (za fizične osebe) oz. je upravičen opraviti registracijo v imenu pravne osebe (za pravne osebe), c) da je seznanjen s splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati, d) se zaveže pridobiti dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov uporabnikov storitev izvajalca storitev (velja za pravne osebe, kadar uporabnik spletnega portala oz. naročnik storitve ni ista oseba kot njihov koristnik). Registracija v primeru kakršnihkoli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti. 
6.4.    Uporaba storitev, ki so omogočene le registriranim uporabnikom (napredne funkcije spletnega portala), je dovoljena samo imetniku uporabniškega računa osebno (za fizične osebe) oz. le za potrebe nosilca imetnika uporabniškega računa – pravne osebe (za pravne osebe). Posojanje uporabniškega računa, rezervacija terminov posvetov oz. terapij za druge osebe in uporaba tujega uporabniškega računa niso dovoljeni (velja za fizične osebe). Posojanje uporabniškega računa, rezervacija terminov posvetov oz. terapij za osebe v primeru, da nosilec uporabniškega računa ni tudi plačnik storitev, ni dovoljena (velja za pravne osebe). Registrirani uporabnik je sam odgovoren za svoj uporabniški račun. Podatke, s katerimi do uporabniškega računa dostopa (t. j. uporabniško ime in geslo), je dolžan varovati kot tajne. 
6.5.    Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem ali vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte). 
6.6.    Za uporabo uporabniškega računa in storitev spletnega portala kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do uporabniškega računa dostopa, pred zlorabami, je odgovoren uporabnik.

7.    TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO SPLETNEGA PORTALA
7.1.    Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov. 
7.2.    Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Ob ponovnem obisku spletnega portala bo spletni strežnik spletnega portala samodejno dostopal do vsebine piškotka, shranjenega na elektronski napravi uporabnika. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika. 
7.3.    Shranjevanje piškotkov je namenjeno zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za vsakega uporabnika posebej. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali povprečen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala. 
7.4.    Registrirani uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob rezervaciji termina posveta oz. terapije zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bila opravljena rezervacija ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom skladno z varovanjem podatkov.

8.    STORITVE PORTALA
8.1.    Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve: 
*    pregledovanje podatkov o izvajalcu storitev,
*    oglaševanje dejavnosti upravljalca, 
*    rezervacijo terminov posvetov oz. terapij pri upravljalcu, ki jih izvaja izvajalec storitev.

8.2.    Rezervacija terminov posvetov oz. terapij je omogočena samo registriranim uporabnikom pod pogoji iz 6. poglavja.

9.    REGISTRACIJA
9.1.    Uporabnik portala postane registrirani uporabnik z registracijo na portalu, s čimer pridobi na portalu svoj uporabniški račun. Zahtevo za registracijo uporabnik pošlje preko registracijskega obrazca. Registracija je brezplačna.
9.2.    Ob registraciji je dolžan uporabnik v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke: 
*    ime in priimek (za fizične osebe)/firmo ter ime in priimek uporabnika storitve (za pravne osebe),
*    naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj bivanja, pošta) (za fizične osebe)/poslovni naslov (za pravne osebe),
*    elektronski naslov,
*    telefonsko številko.
Elektronski naslov je hkrati uporabniško ime uporabnika. 
9.3.    V primeru spremembe podatkov iz prejšnjega člena jih je dolžan registrirani uporabnik upravljalcu portala sporočiti v treh delovnih dneh po elektronski pošti na naslov info@ravnovesje.com. Ne glede na prejšnje določilo je uporabnik dolžan v primeru nameravane ukinitve svojega elektronskega naslova zaprositi za spremembo uporabniškega imena skladno s členom 9.10. vsaj 10 delovnih dni pred načrtovano ukinitvijo, saj bo uporabnikov račun v primeru zaprtja uporabniškega računa pri ponudniku predalov elektronske pošte avtomatično deaktiviran ter po enem mesecu ukinjen.
9.4.    Z oddajo registracijskega obrazca uporabnik soglaša, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti.
9.5.    Uporabnik z oddajo registracijskega obrazca jamči, da so sporočeni podatki točni in pravilni. 
9.6.    Po oddaji registracijskega obrazca upravljalec portala prijavo preveri in pošlje uporabniku povratno potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim preveri identiteto uporabnika, ki je podal zahtevo za registracijo. Ko uporabnik identiteto potrdi, je registracija zaključena, registrirani uporabnik pa pridobi možnost uporabe naprednih funkcij oz. storitev portala, opredeljenih v členu  8.2.
9.7.    Z registracijo na portalu se uporabnik strinja, da lahko upravljalec spletnega portala njegove osebne podatke oz. sporočene osebne podatke uporabnikov storitev izvajalca storitev, zlasti sporočeni elektronski poštni naslov, ki ga je navedel ob registraciji, uporablja za namene skladno z varovanjem podatkov. Dovoljenje se nanaša tako na osebno komuniciranje kot na komuniciranje brez posredovanja človeka (avtomatično generirana sporočila). 
9.8.    V primeru, da upravljalec portala ugotovi, da je uporabnik pri registraciji sporočil netočne ali nepravilne podatke ali ni v roku iz člena 8.3. sporočil njihove spremembe ter v primeru kršitev drugih določil teh splošnih pogojev, zlasti iz členov 6.5. do 6.9., je upravičen ukrepati na način, določen v členu 15.3.
9.9.    Registriran uporabnik lahko članstvo na spletnem portalu kadarkoli prekine brez navajanja razloga. Zahtevo za izbris iz članstva je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@ravnovesje.com. Upravljalec portala se zaveže, da bo registriranega člana zbrisal iz evidence registriranih uporabnikov v roku desetih delovnih dni.
9.10.    Sprememba uporabniškega imena je mogoča na podlagi utemeljene zahteve upravitelju portala. Zahtevo je potrebno poslati z v registraciji navedenega elektronskega naslova na elektronski naslov info@ravnovesje.com.  

10.    POGOJI REZERVACIJE TERMINA ZA POSVET OZ. TERAPIJO
10.1.    Rezervacija termina posveta oz. terapije je mogoča do zapolnitve časovnih blokov oz. mest (v primeru skupinskih terapij oz. srečanj), kakor je razvidno iz interaktivnega urnika, objavljenega na spletnem portalu. Uporabnik lahko termin, ki je še prost in termin, za katerega rezervacija še ni bila potrjena, rezervira kadarkoli. 
10.2.    Rezervacija termina je zaključena, ko upravljalec uporabniku odpošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo rezervacije. Z zaključkom rezervacije se šteje, da je pogodba o izvedbi storitev sklenjena. 
10.3.    Pogoj za potrditev rezervacije termina je plačilo naročene storitve v celoti. Pri tem se šteje, da je storitev plačana, če uporabnik da brezpogojen in nepreklicljiv nalog za plačilo in na njegovi strani ni drugih ovir za izvedbo plačila (npr. nezadostno kritje na računu). 
10.4.    Cena posamezne storitve je razvidna iz cenika, objavljenega na spletnem portalu, ter iz rezervacijskega obrazca, ki se prikaže v postopku rezervacije in pred plačilom. Vse cene so objavljene v Evrih, predstavljajo končno ceno, ki jo plača registriran uporabnik, in vsebujejo davek na dodano vrednost. Drugih stroškov v zvezi z rezervacijo terminov upravljalec ne zaračunava.

11.    SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA S STRANI UPORABNIKA
11.1.    Uporabnik sme termin brez stroškov poljubno prestavljati na drug čas oz. datum, vendar le, če to stori vsaj tri koledarske dni pred izbranim terminom. 
11.2.    Uporabnik lahko termin brez stroškov in navajanja razlogov odpove najmanj tri koledarske dni pred predvidenim terminom. Odpoved termina se šteje za odstop od pogodbe o izvedbi storitev. 
11.3.    Vračilo denarja v primeru odpovedi termina s strani uporabnika ni mogoče. 
11.4.    V primeru pravočasne odpovedi termina (t. j. najmanj tri koledarske dni pred predvidenim terminom) se plačan znesek upošteva kot dobropis. Uporabnik ima možnost takojšnje ali odložene izbire nadomestnega termina za istovrstno storitev oz. drugo storitev, pod pogojem, da je cena nadomestne storitve enaka ceni odpovedane storitve. Doplačilo za dražjo storitev ni mogoče, razen v primeru, če med odpovedjo in izbiro nadomestnega termina pride do spremembe cen prvotno izbrane storitve. Uporabnik je dolžan nadomestni termin rezervirati v roku enega leta.  V primeru, da tega ne stori pravočasno, plačan znesek zapade.
11.5.    V primeru, da uporabnik termina ne odpove pravočasno (t. j. najmanj tri dni pred predvidenim terminom), je dolžan plačati storitev, kot da bi bila opravljena. V tem primeru je upravljalec upravičen za storitev plačani znesek zadržati. 
11.6.    Uporabnik s sprejemom pogojev potrjuje, da je seznanjen s tem, da uspeh posvetov in terapij oz. morebitni negativen vpliv na uporabnika znanstveno ni v celoti predvidljiv, saj se vsak človek na terapije, ki jih ponuja upravljalec, odziva drugače. Upravljalec in izvajalec storitev ne jamčita, da bo terapija dosegla želeni učinek, niti, da ne bo imela negativnih vplivov na uporabnika. Z naročilom storitve uporabnik potrjuje, da se je zanjo odločil prostovoljno, brez prisile, in kljub temu, da je bil opozorjen, da terapija oz. druga storitev morda ne bo imela želenih učinkov.

12.    ODPOVED TERMINA S STRANI UPRAVLJALCA
12.1.    Upravljalec je upravičen rezervirani termin odpovedati iz utemeljenih razlogov najmanj tri koledarske dni pred predvidenim terminom (»pravočasna odpoved«). Odpoved termina se šteje za odstop od pogodbe o izvedbi storitev.
12.2.    Ne glede na določilo prejšnjega člena je upravljalec upravičen v primeru objektivnih razlogov ali višje sile na strani izvajalca storitve (hujša bolezen, hospitalizacija, poškodba, smrt v družini izvajalca storitve itd.) rezervirani termin odpovedati kasneje (»nepravočasna odpoved«).
12.3.    Upravljalec bo uporabnika o odpovedi termina nemudoma obvestil po elektronski pošti na sporočeni naslov.
12.4.    Če bo to mogoče, bo upravljalec v primeru, da izvajalec storitev slednje iz objektivnih razlogov ne bo mogel izvesti, uporabnik pa se bo s tem strinjal, zagotovil nadomestnega izvajalca.
12.5.    V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se uporabnik ne strinja z izvedbo storitve s strani nadomestnega izvajalca, se šteje pogodba za razvezano, upravljalec pa je dolžan uporabniku plačani znesek breozbrestno vrniti v roku štirinajstih koledarskih dni na sporočen transakcijski račun. 

13.     TEHNIČNA IZVEDBA REZERVACIJE IN PLAČILA
13.1.    Registriran uporabnik lahko začne postopek rezervacije termina za posvet ali terapijo s klikom na povezavo »Naroči se« z glavne strani spletnega portala ali neposredno s podstrani spletnega portala, na kateri je predstavljena posamezna terapija. Rezervacija termina je možna tudi neposredno s podstrani spletnega portala, na kateri je objavljen urnik terapij (glej člen 13.4.). 
13.2.    Pogoj za rezervacijo termina posveta oz. terapije je, da je registrirani uporabnik prijavljen v svoj uporabniški račun, in sicer s svojim uporabniškim imenom in geslom. Prosti termini so razpisani vnaprej in razvidni iz interaktivnega urnika. Opis storitve vsebuje tudi navedbo cene storitve.
13.3.    Uporabnik rezervacijo opravi s klikom na želeni datum in termin terapije. Plačilo ni pogoj za rezervacijo. Potrditev rezervacije je mogoča šele na podlagi plačila.
13.4.    Uporabnik lahko nadaljuje s plačilom storitve takoj ali najkasneje tri dni pred datumom izvedbe storitve, ki jo je rezerviral, in sicer s klikom na povezavo »Nadaljuj s plačilom«. 
13.5.    Če plačilo ni opravljeno takoj (t. j. v roku 10 minut), ima prednost pri potrditvi rezervacija, ki je prva plačana. Če plačilo ni opravljeno najkasneje tri dni pred izbranim terminom, se rezervacija avtomatično stornira.
13.6.    Povezava »Nadaljuj s plačilom« odpre možnost izbire plačilnega sredstva. Plačilo je mogoče s plačilnimi in kreditnimi karticami Maestro, Visa, Mastercard, Eurocard ter iz dobroimetja. Sistem registriranemu uporabniku samodejno onemogoči plačilo rezervacije, če izbran način plačila glede na delovanje plačilnega sistema ne omogoča pravočasnega plačila pred začetkom izbranega termina.
13.7.    Pri plačilu s plačilnimi in kreditnimi karticami je plačilo dovoljeno le z lastno plačilno ali kreditno kartico, plačnik je lahko samo oseba, ki je na njej navedena kot imetnik uporabljene kartice. Nakup z Maestro kartico je mogoč le, če banka dovoljuje spletne nakupe. V primerih, ko imetnik bančne kartice ni državljan Republike Slovenije ali ko gre za uporabo bančne kartice, ki ni bila izdana v Sloveniji, si upravljalec pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika; zlasti sme preko elektronske pošte ali telefaksa zahtevati dodatna dokazila o identiteti plačnika ali imetnika kartice. Plačilo se šteje za izvršeno z dnem oddaje brezpogojnega in nepreklicljivega naloga banki, če za plačilo na strani uporabnika ni drugih ovir (npr. nezadostno kritje na računu).
13.8.    Če je plačilo z izbranim plačilnim sredstvom mogoče, uporabnik s klikom na gumb »Plačaj naročilo« potrdi, da se strinja in sprejema te splošne pogoje ter želi plačati izbrano rezervacijo po navedeni ceni z izbranim plačilnim sredstvom.  
13.9.    Informacijski sistem registriranemu uporabniku pošlje samodejno sporočilo s potrditvijo rezervacije v formatu .pdf ali .html, ki vsebuje vse bistvene podatke o rezerviranem terminu, ter račun. S tem je postopek rezervacije zaključen. 
13.10.    Šteje se, da je rezervacija potrjena, ko elektronsko sporočilo s potrdilom v elektronski obliki vstopi v informacijski sistem registriranega uporabnika. Za delovanje svojega informacijskega sistema oz. dostavljivost elektronske pošte znotraj svojega sistema je odgovoren uporabnik. 
13.11.    Upravljalec v svojem informacijskem sistemu obdrži elektronsko kopijo prejetih rezervacij in njihovih potrditev. 

14.    SPREMEMBA IN ODPOVED TERMINA
14.1.    Registrirani uporabnik lahko postopek rezervacije termina prekine, vse dokler ne izvede plačila, in sicer tako, da zapusti spletno stran (npr. z gumbom »nazaj« v spletnem brskalniku). Upravljalec za pravočasno odpovedane rezervacije ne zaračunava nobenih stroškov. V primeru, če plačilo ni izvedeno v roku, določenem za posamezno plačilno sredstvo (člen 13.7.), se rezervacija avtomatično šteje za stornirano.
14.2.    Uporabnik lahko po oddaji rezervacije, vendar najmanj tri koledarske dni pred izbranim terminom, termin spremeni oz. zamenja ali odpove, tako da se prijavi v svoj uporabniški profil, izbere rezervirani termin ter klikne »Prestavi« oz. »Odpovej«.
14.3.    V primeru pravočasne odpovedi termina brez rezervacije novega termina lahko uporabnik kadarkoli znotraj enega leta izbere nov termin za isto storitev ali cenovno enakovredno storitev. 

15.    PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA PORTALA
15.1.    Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih: 
*    Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala ter storitve, ki jih izvaja, skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
*    Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
*    Zagotavlja, da si bo prizadeval registrirane uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadih v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča oz. storitev, ki jih upravljalec ponuja, ter razlogih za takšne izpade.
*    Si pridržuje pravico, da v utemeljenih primerih naročeno storitev namesto izvajalca in po predhodnem soglasju uporabnika izvede nadomesti izvajalec (npr. v primeru hospitalizacije, daljše bolezni itd.)

16.    PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA PORTALA
16.1.    Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
*    Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča oz. ponuja upravljalec, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
*    Dolžan uporabljati spletni portal in  storitve, ki jih omogoča, ter storitve upravljalca izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
*    Dolžan vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.
*    Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@ravnovesje.com.  
*    Dolžan ugovarjati računu s pisno reklamacijo v roku 8 dni od prejema.
*    Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
*    Dolžan upravljalcu povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi ali opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji. 

17.    PRITOŽBE, PRIJAVA IN OBRAVNAVA KRŠITEV
17.1.    Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (poglavje 4), pogojev uporabe spletnega portala (poglavje 6), obveznosti uporabnikov portala (poglavje 14), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@ravnovesje.com. 
17.2.    Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen.  Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
17.3.    Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko takoj začasno onemogoči dostop do uporabnikovega uporabniškega računa. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen uporabniški račun uporabnika ukiniti ter mu onemogočiti odprtje novega računa. O tem je dolžan upravljalec portala uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov. Uporabnik v primeru ukinitve uporabniškega računa iz v tem členu navedenih razlogov ni upravičen do odškodnine ali drugačnega nadomestila, ne glede na pravno podlago. 

18.    REŠEVANJE SPOROV
18.1.    Vsak uporabnik se z vprašanji, pripombami in pritožbami, drugimi ugovori, zahtevki in izjavami. ki se nanašajo na delovanje portala, storitve iz poglavja 8., storitve upravljalca ali uporabo teh splošnih pogojev, lahko obrne na elektronski naslov info@ravnovesje.com. 
18.2.    V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.